FAM- ja UKK-testit ja muut arvioinnit Porin seudulla

Hyvinvointia parantavien hoitojen ja palvelujen lisäksi Tutkimuslaitos Ergos Oy tarjoaa asiakkailleen laajalla valikoimalla erilaisia testejä ja arviointeja.

FAM - Frekvenssianalyysimenetelmä

FAM-menetelmällä voidaan tutkia elimistön sähköistä tilaa. Kudossolut muodostavat lepotilassa kukin oman iholle heijastuvan sähköisen potentiaalinsa, mistä se on mitattavissa. Hermo- ja lihassolujen toiminta on sähköistä ja ne ovat sähköisesti ärsytettävissä.

Frekvenssianalyysimenetelmässä syötetään kudokseen amplitudimoduloitua bipolaarista vaihtovirtaa, jonka seurauksena saadaan sensorisia, motorisia sekä kipuvasteita. Sensoriset, motoriset ja kipuhermot reagoivat eri virranvoimakkuuksiin. Nämä vasteet muuttuvat elimistön ongelmatilanteissa ja ovat objektiivisesti mitattavissa FAM:lla.

Tarkastelemalla FAM-mittauksessa saatujen sensoristen ja motoristen kiputasojen poikkeavia löydöksiä, voidaan tulosten perusteella suunnitella fysioterapiaan parhaiten soveltuva fysiologinen rasitustaso tai terapiamuoto.

Saatua tulosta voidaan hyödyntää sairauden tai vammautuneen kudoksen fysioterapeuttisen hoidon suunnittelussa, paranemisprosessin seurannassa sekä erilaisten fysioterapiahoitojen tehokkuuden arvioinnissa. FAM:n avulla voidaan myös määritellä hoidettavalle henkilölle sähköterapiassa sopiva hoitotaajuus ja hoitotaso.

UKK-terveyskuntotestit

Liikunnan positiiviset terveysvaikutukset ja liikkumattomuuden terveysvaarat tunnetaan yhä paremmin. Fyysisen aktiivisuuden lisääminen nähdään yhtenä keskeisenä väestön terveyden edistämisen keinona. UKK-terveyskuntotestit ovat menetelmä väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämiseen.

Keski-ikäisille ja ikääntyville tarkoitetut UKK-terveyskuntotestit mittaavat fyysiselle terveydelle ja toimintakyvylle tärkeitä suorituskyvyn osa-alueita. Testit ovat yksinkertaisia kenttätestejä, jotka eivät vaadi erityislaitteita. Testien kehittämisessä niiden turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Testaukseen voidaan liittää myös polkupyöräergometri tai kahden kilometrin kävelytesti epäsuorana testauksena hapenottokyvylle.

Terveys- ja liikunta-alan peruskoulutuksen saaneilla ammattilaisilla on hyvät perusvalmiudet terveyskunnon testaukseen. Testauksen turvallinen ja teknisesti oikea suorittaminen, tulosten asianmukainen tulkinta terveysnäkökulmasta ja hyödyntäminen asiakkaan liikuntasuunnitelman tekemisessä edellyttävät kuitenkin lyhyttä lisäkoulutusta.

UKK-instituutti on järjestänyt koulutusta Terveyskunnon mittaus -kursseilla vuodesta 1995 alkaen. Lähde UKK-instituutti

Polkupyöräergometri

Polkupyöräergometritesti (pp-ergo) kertoo kestävyyskunnostasi. Testi kuormittaa hengitys- ja verenkieroelimistöä ja antaa kuvan sen tämänhetkisestä kunnosta. Testiin tulokseen vaikuttaa sydämen toiminnan lisäksi myös keuhkot, lihaksisto ja verenkierron kyky sitoa ja kuljettaa itseensä ilmasta happea ja toimittaa sitä tehokkaasti lihaksistolle käyttöön energian tuottoa varten.

Testi suoritetaan useimmiten kolmiportaisena kuormituksena, eli alkuverryttelyn jälkeen vastusta lisätään 3 eri kertaa 4 min kullakin vastustasolla. Testissä on tarkoitus päästä n. 85 % syketasoon laskennallisesta tai tiedetystä henkilön maksimisykkeestä.

Kävely- ja juoksumatto

Kävelymatolla pyritään kartoittamaan asiakkaan mahdolliset liikkeen- ja/tai liikkumisen häiriöt. Kuormitusta voidaan säätää niin nopeuden kuin kävelykulman osalta. Usein asiakkaan oireet eivät tule esille levossa vaan vasta tietyn kuormituksen jälkeen esim. 1-2 km kävelyn tai 5 km juoksujenkin jälkeen tai aikana. Kävelymatolla saadaan helposti simuloitua todellista tilannetta hetkittäisen päivittäisen kuormituksen osalta. Liikkuminen on mahdollista videoida ja purkaa myöhemmin uudelleen analysointia varten.

Kävelymattoa käytetään myös kuntoutuksessa esim. alaraajan murtuman, lonkka- tai polviproteesioperaation jälkeen, jolloin totutellaan uudelleen kuormittamaan alaraajoja ja opetellaan oikeaa kävelytekniikkaa.